Donations

Fragile Palm Leaves Foundation depends on donations from concerned individuals and institutions. Donations may be sent to Foundation’s account in Bangkok.

Fragile Palm Leaves Foundation a registered foundation under Thai law (Registration No. To. 66/2544, established 21 February 2001).


อนุรักษ์มรดกไทย
สืบสานพระพุทธศาสนา
เผยแผ่พระธรรม
ร่วมกันอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

มูลนิธิอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 เพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและคัมภีร์บาลีในประเทศไทย

ผลงาน

๑. ดำเนินการจัดทำบัญชี อนุรักษ์ และถ่ายภาพคัมภีร์โบราณ ตามวัดต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อการศึกษา สืบทอดและอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

๒. จัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือชุด “ข้อมูลพระไตรปิฎกศึกษา” ซึ่งปัจจุบันพิมพ์เผยแพร่แล้วจำนวน ๘ เรื่อง ทั้งภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือในชุดนี้อีกหลายเล่ม

“ให้ธรรมทานหนึ่งตัวอักษร กุศลเท่าสร้างพระพุทธรูป”

“คัมภีร์ใบลาน” พระพุทธวจนะที่ถูกลืม กำลังสูญสลายไปตามกาลเวลา
ร่วมอนุรักษ์ “คัมภีร์ใบลาน” เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
ร่วมบริจาคกับมูลนิธิอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ

มูลนิธิอนุรักษ์คัมภีร์โบราณ เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย หมายเลข ทอ.66/2544 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544